<< Terug naar mainpage

Leveringsvoorwaarden Dutch Bargain

 

1. Definities

1.1 Onder Leverancier wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Onder Afnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, met wie Leverancier een overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Leverancier en op iedere overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer.
2.2 Deze algemene voorwaarden zullen mede van toepassing zijn op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten tussen Leverancier en Afnemer.
2.3 Toepasselijkheid van de door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3. Annulering en wijziging van een overeenkomst

Indien Afnemer een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand, doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt danwel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

4. Prijzen

4.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld c.q. overeengekomen, is een prijs, die in een offerte staat vermeld of tussen partijen is overeengekomen, gebaseerd op levering aan magazijn Afnemer en zijn in die prijs alle overheidsheffingen begrepen met uitzondering van de BTW. De BTW, het statiegeld met betrekking tot geleverde emballage en de kosten verbonden aan het terugnemen en wegwerken van emballage (voor zover niet statiegeld betreffende) worden apart in rekening gebracht.
4.2 Leverancier is gerechtigd wijzigingen in inkoopprijzen, arbeidslonen en/of valutakoerswijzigingen die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie door te berekenen.

5. Betaling

5.1 Leverancier doet aan Afnemer bij of na de aflevering een factuur toekomen met vermelding van het voor de betreffende (deel)levering verschuldigde bedrag. Klachten over een ontvangen factuur dienen op straffe van verval van het recht om te reclameren binnen acht (8) kalenderdagen na de ontvangst van de factuur schriftelijk bij de Leverancier te worden ingediend. Afnemer is verplicht het factuurbedrag zonder betalingskorting en in euro’s binnen acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum te betalen hetzij contant ten kantore van Leverancier, hetzij door de prijs te doen bijschrijven op een door Leverancier aangegeven bankrekening.
5.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Afnemer, ongeacht of Leverancier ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
5.3 In geval van niet tijdige betaling is Afnemer een rente verschuldigd ten bedrage van de herfinancieringrente van de Europese Centrale Bank plus drie (3) procent, met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
5.4 Het in 5.1 bepaalde laat onverlet het recht van Leverancier om, indien hij daartoe aanleiding ziet, van Afnemer gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde prijs vóór of bij de aflevering of, naar zijn keuze, een naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor de betaling van de verschuldigde prijs te verlangen. Wordt de vooruitbetaling c.q. de zekerheid niet binnen de door Leverancier gestelde termijn ontvangen, dan is Leverancier gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of andere nog uit te voeren overeenkomsten op te schorten of, na een vergeefse aanmaning, de overeenkomst en/of de andere overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
5.5 Alle kosten die Leverancier in of buiten rechte maakt in verband met enig tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, komen geheel voor rekening van Afnemer. De vergoeding voor de kosten die Leverancier buiten rechte maakt, is vijftien (15) procent van hetgeen Afnemer verschuldigd is maar onbetaald laat, met een minimum van € 453,78.
5.6 Afnemer mag tegenvorderingen die hij op Leverancier heeft niet verrekenen met hetgeen hij aan Leverancier verschuldigd is, behoudens voor zover die tegenvorderingen door Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk zijn erkend of in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld.
5.7 De leverancier zal de geldende statiegeldvergoeding voor de betreffende emballage aan zijn afnemers alleen uitbetalen, indien en voorzover de afnemers de retouremballage onbeschadigd en goed gesorteerd bij hem inleveren. Onder retouremballage wordt verstaan: flessen, kratten, dollies, trays, pallets en alle overige primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen die met statiegeld of een retourpremie zijn belast en die bedoeld zijn om te worden ingeleverd bij de leverancier. Onder geldende statiegeldvergoeding wordt verstaan: de statiegelden zoals die zijn vastgelegd in de verordeningen van het Bedrijfschap Frisdranken en Waters, zijn eventuele rechtsopvolger of andere Nederlandse publiekrechtelijke regelingen
5.8 Aan Afnemer komt geen recht tot opschorting van zijn verplichtingen uit een overeenkomst jegens Leverancier toe, behalve voor zover Leverancier daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd dan wel voor zover en zolang er met betrekking tot die overeenkomst aan de zijde van Leverancier onmiskenbaar sprake is van een termijnoverschrijding.

6. Levering (termijn; plaats van afgifte; risicoovergang; afnameplicht)

6.1 Enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn doet de Leverancier nog niet in verzuim zijn. Daarvan is pas sprake wanneer Leverancier om hem toe te rekenen redenen ook niet levert binnen een hem na de overeengekomen leveringstermijn, schriftelijk gestelde nadere en redelijke termijn. 6.2 Afnemer mag de overeenkomst wegens een termijnoverschrijding, die aan Leverancier is toe te rekenen en hem ingevolge het in 6.1 bepaalde in verzuim doet zijn, slechts ontbinden, voor zover de overeenkomst nog niet is nagekomen.
6.3 Leverancier is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.
6.4 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is of naderhand wordt overeengekomen, geschiedt de afgifte van de te leveren zaken aan magazijn Afnemer. In dat geval gaat het risico voor de te leveren zaken blijvend op Afnemer over bij aankomst van het transportmiddel bij het magazijn van Afnemer. Indien afgifte van de te leveren zaken op een andere plaats is overeengekomen, gaat het risico blijvend op Afnemer over bij aankomst van het transportmiddel op die plaats. Kan afgifte door Leverancier om niet aan hem toe te rekenen redenen niet op het overeengekomen tijdstip plaatsvinden, dan gaat het risico voor de zaken op dat tijdstip blijvend over op Afnemer.
6.5 Op Afnemer rust een afnameplicht. Neemt Afnemer de voor hem bestemde en aan hem aangeboden zaken om niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet (tijdig) af, dan is Leverancier onder verval van zijn leveringsplicht gerechtigd deze zaken te verkopen na zeven (7) kalenderdagen, nadat Leverancier Afnemer van het voornemen daartoe in kennis heeft gesteld en Afnemer de betreffende zaken niet alsnog heeft afgenomen. In geval van waren met een beperkte houdbaarheid mag Leverancier een kortere termijn dan zeven kalenderdagen aanhouden. De opbrengst na aftrek van alle kosten mag Leverancier verrekenen met de overeengekomen koopprijs, die, voor zover niet door de verrekening voldaan, Afnemer verschuldigd blijft. Een en ander laat eventuele andere rechten van Leverancier jegens Afnemer onverlet.

7. Overgang van eigendom

7.1 De eigendom van door Leverancier geleverde zaken gaat op Afnemer niet eerder over dan nadat Afnemer al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met enige met Leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten aan Leverancier verschuldigd is, ten volle heeft betaald. 7.2 Afnemer is verplicht de zaken, waarvan de eigendom nog bij Leverancier rust, duidelijk afgescheiden van andere zaken en overigens naar behoren te bewaren en deze voor de duur dat zij nog onder hem zijn mede ten behoeve van Leverancier naar behoren tegen het risico van beschadiging of verlies door brand, explosie of diefstal te verzekeren.
7.3 Over zaken, waarvan de eigendom nog bij Leverancier rust, mag Afnemer niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf; daaronder valt niet het gebruik van die zaken voor het verstrekken van zekerheid. 7.4 Wanneer Afnemer enige verplichting uit hoofde van of in verband met enige met Leverancier gesloten overeenkomst tot leveren van zaken en/of het verrichten van diensten niet ten volle nakomt, is Leverancier gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen, zonder dat hij tot enige vergoeding is gehouden. Afnemer is verplicht hierbij alle gewenste medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 453,78 per dag. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van Afnemer. Afnemer verleent Leverancier reeds nu vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
7.5 De eigendom van die geleverde emballage, waarvoor Afnemer statiegeld heeft betaald en/of die voor hergebruik in aanmerking komt, gaat in geen geval over op Afnemer.

8. Kwaliteit; keuring; tekortkomingen

8.1 De afgeleverde zaken gelden slechts als niet deugdelijk indien Afnemer aantoont dat zij niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen, die ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst voor die zaken gelden, en niet beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en/of niet geschikt zijn voor het gebruik, dat door Afnemer voor of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd of dat uit de aard van de zaken onmiskenbaar blijkt.
8.2 Afnemer is gehouden de afgeleverde zaken bij of onverwijld na afgifte op volledigheid en deugdelijkheid te (doen) onderzoeken. Op tekorten en gebreken, die Afnemer bij of onverwijld na de afgifte heeft ontdekt of die Afnemer met een zorgvuldige inspectie zou hebben kunnen ontdekken, kan Afnemer tegenover Leverancier geen beroep meer doen, indien van die tekorten of gebreken niet binnen tien (10) kalenderdagen na afgifte van de betrokken zaken schriftelijk onder nauwkeurige omschrijving van de tekorten en gebreken aan Leverancier melding is gemaakt. Op tekorten en gebreken, die Afnemer niet bij of onverwijld na de aflevering met een zorgvuldig onderzoek heeft kunnen ontdekken, kan Afnemer tegenover Leverancier nog gedurende een periode van uiterlijk twee maanden na afgifte van de betreffende zaken een beroep doen, mits Afnemer die tekorten en gebreken binnen tien (10) kalenderdagen na ontdekking in de twee maanden periode schriftelijk met een nauwkeurige omschrijving van de tekorten en/of gebreken aan Leverancier meldt en aantoont, dat de tekorten en gebreken reeds voor de afgifte van de betreffende zaken bestonden.
8.3 In geval van tekorten of gebreken die overeenkomstig het in 8.2 bepaalde tijdig en op juiste wijze zijn gemeld en aan Leverancier zijn toe te rekenen, zal Leverancier, naar zijn keuze, de tekorten of gebreken opheffen dan wel Afnemer op basis van de overeengekomen koopprijs crediteren voor dat deel van de levering, waarop de tekorten en/of gebreken betrekking hebben.
8.4 In het geval nakoming redelijkerwijs nog mogelijk of zinvol is, kan Afnemer de overeenkomst wegens Leverancier toe te rekenen tekorten of gebreken ontbinden of doen ontbinden, maar slechts voor zover Leverancier ook na een schriftelijke aanmaning daartoe niet binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn erin slaagt de tekorten of gebreken op aanvaardbare wijze op te heffen.
In het geval nakoming redelijkerwijs niet meer mogelijk of zinvol is en Leverancier ook na een aanmaning daartoe nalaat hem te crediteren overeenkomstig het in 8.3 bepaalde, kan Afnemer de overeenkomst wegens Leverancier toe te rekenen tekorten of gebreken ontbinden of doen ontbinden, maar slechts voor zover de overeenkomst niet naar behoren is nagekomen.
8.5 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.

9. (On)toerekenbaarheid van tekortschieten

9.1 Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens Afnemer kan dat tekortschieten niet aan Leverancier worden toegerekend en is er sprake van overmacht, indien het tekortschieten een gevolg is van een buiten de macht van Leverancier gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, althans voor zover Leverancier ter zake van het ontstaan of vermijden van de nadelige gevolgen ervan geen serieus verwijt valt te maken: oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, storing in de energievoorzieningen, ernstige bedrijfsstoring, ziekte van personeel op ongewone schaal, staking, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, tekort aan grondstoffen, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen waaronder invoer, uitvoer, doorvoer, productie of leveringsverboden, niet of niet tijdig presteren van een door Leverancier bij de uitvoering betrokken derde, waaronder een toeleverancier.
9.2 Voor zover Leverancier de overeenkomst tijdelijk niet (naar behoren) kan nakomen als gevolg van overmacht als in 8.1 bedoeld, worden de wederzijdse verplichtingen van het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst, dat door de overmacht wordt getroffen, opgeschort. Als tijdelijke overmacht geldt een niet (naar behoren) kunnen nakomen gedurende maximaal dertig (30) min of meer aaneengesloten kalenderdagen. Blijft de overmachtsituatie daarna nog voortbestaan, dan kan ieder van de partijen de overeenkomst ontbinden voor het deel dat door de overmacht wordt getroffen.

10. Aansprakelijkheid voor schade

10.1 Voor schade, die Afnemer lijdt louter en alleen doordat Leverancier ook na een ingebrekestelling als in 6.1 bedoeld niet of niet volledig levert of presteert en hem dit niet of niet volledig leveren of presteren is toe te rekenen, is Leverancier niet verder aansprakelijk dan tot een bedrag van tien (10) procent van de nettoprijs (brutoprijs minus de BTW en andere overheidsheffingen) voor dat deel van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Leverancier mede gelet op het in 6.1 bepaalde in verzuim is, maar in ieder geval niet verder dan tot een bedrag van maximaal € 907,56. Van een niet of niet volledig leveren of presteren is geen sprake wanneer wel zaken zijn geleverd, maar deze zaken een gebrek vertonen; alsdan geldt het in 10.2 bepaalde.
10.2 Onverminderd het bepaalde in 8.3, is Leverancier niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een gebrek in of aan door hem geleverde zaken of door hem verrichte diensten, tenzij Afnemer aantoont dat aan Leverancier zelf met betrekking tot aanwezigheid van het gebrek een ernstig verwijt is te maken. In dit laatste geval is Leverancier echter voor de schade niet verder aansprakelijk te houden dan tot een bedrag van twintig (20) procent van de nettoprijs (bruto prijs minus de BTW en andere overheidsbelastingen) voor de levering of deellevering, waarbij het gebrek is opgetreden, maar in ieder geval niet verder dan tot een bedrag van maximaal € 4.537,80, danwel, indien Leverancier voor zijn aansprakelijkheid verzekerd is, tot het bedrag waarvoor Leverancier verzekeringsdekking geniet.
10.3 Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door Leverancier aan hem geleverde zaken of voor hem verrichte diensten, behoudens voor zover deze schade in de verhouding tot Afnemer krachtens deze overeenkomst voor rekening van Leverancier komt.
10.4 Afnemer dient op straffe van verval van zijn recht op schadevergoeding binnen vijftien (15) kalenderdagen, nadat hij het ontstaan van schade, waarvoor Leverancier mogelijk aansprakelijk is, heeft ontdekt, hiervan Leverancier schriftelijk te verwittigen met een zo nauwkeurig mogelijke opgave van oorzaak, aard en omvang van de schade. Behoudens voor zover schade conform het in de vorige zin bepaalde is gemeld, vervalt het recht op vergoeding van schade in zijn geheel zes maanden na het tijdstip waarop de levering van de zaken of diensten had moeten geschieden of heeft plaats gevonden.

11. Doorlevering door Afnemer van consumentengoederen

Afnemer is, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Leverancier, verplicht om zaken, die Leverancier hem in consumentenverpakking aanlevert, in die verpakking en zonder wijziging, in goede staat verder te verhandelen.

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) blijft buiten toepassing.
12.2 Geschillen tussen Leverancier en Afnemer worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Leverancier is echter bevoegd het geschil aan een andere, op grond van de wet of een verdrag bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter voor te leggen.

13. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.